• نخ کنار زننده لثه ، موقع قالب گیری استفاده می شود تا لثه آزاد را به صورت موقت از دندان دور کند وجریان هر گونه خونریزی لثه ای ومایعات شیاری را کنترل نماید.
  • هدف از کنار زدن لثه این است که شیار لثه ای را عریض کند تا دسترسی کافی برای رسیدن توده کافی ماده قالب گیری به مارژین های زیر لثه را فراهم کند تا بدین ترتیب در مقابل پاره شدن حین بیرون کشیدن قالب مقاومت کند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p513

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر