• یک شیار است که طول آن در یک پلن عمودی در عاج مستقر می گردد ، از تمهیدات گیر دار ثانویه محسوب می شود.
  • lock های پروگزیمالی در باکس های پروگزیمالی ونواحی دارای تراش عمودی کافی تعبیه می شوند.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 16p432

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر