• فرم مقاوم :اولیه و ثانویه
  • فرم مقاوم اولیه شکل دهی وقرار دهی دیواره های تراش در بهترین حالتی است که امکان پایداری ساختار دندانی باقیمانده وترمیم را بدون شکستن در برابر ونیروهای جونده بیشتر در راستای محور طولی دندان فراهم کند. کفه های جینجیوالی وپالپال نسبتاً افقی که عمود بر محور طولی دندان ایجاد می شوند به مقاومت در برابر نیروهای در راستای محور طولی دندان کمک می کنند واز شکستن دندان به دنبال اثر وجینگ کاسب های مقابل هم جلوگیری می کند.
  • فرم های گیر دار ومقاوم ثانویه دو نوع هستند :۱) ویژگی های مکانیکی تراش ۲) آماده کردن دیواره های تراش با اچ ، پرایم نمودن ومواد ادهزیو . نوع دوم واقعا بعنوان بخشی از تراش در نظر گرفته نمی شود بلکه مراحل اول قرار دهی ماده ترمیمی محسوب می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p157

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر