به وضعیت استراحت فک پایین زمانی که فرد در حال استراحت در موقعیت عمودی می باشد و فک پایین در حالت فعالیت نمی باشد و یا عضلات مربوطه نیز در حداقل فعالیت انقباضی قرار دارند گفته می شود. در این وضعیت کندیل به طور نسبی در مرکز گلینوئید فوسا قرار می گیرد و دندان ها با یکدیگر تماس ندارند و چند میلیمتر از محل تماس اکلوزالی فاصله دارند. وضعیت استراحت موقعیتی دقیق نمی باشد و به دلایل مختلف از قبیل موقعیت سر و سطح فعالیت عضلات تغییر می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket,s oral medicine. 11 th ed, 2008.

2.Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics.Quintessence Publishing Co, 4thedition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر