به پروسه ای که مواد معدنی به مینا یا عاجی  که تا اندازه دمینرالیزه شده اضافه شود رمینرالیزاسیون نام دارد .

وقتی PH بیوفیلم خنثی شود وغلظت کلسیم وفسفات قابل حل در دندان بصورت فوق اشباع در بیاید رمینرالیزاسیون اتفاق می افتد.

ضایعات مینایی بدون حفره می توانند متوقف شوند ویا بوسیله درمان پیشگیری یا کاربرد فلوراید موضعی رمینرالیزه شوند.

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p41

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch10p 260

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر