چنانچه جابجایی به  سمت قدام (و گاها مدیال) دیسک مفصلی مزمن شود، مرحله دوم تخریب داخلی مفصل آغاز می شود. در این حالت لیگامان های دیسک طویل شده و بردر خلفی دیسک نازک می شود که سبب قدامی تر شدن موقعیت دیسک می شود. در این حالت علاوه بر کلیک حین باز شدن دهان که به علت عبور کندیل از روی دیسک ایجاد می شود، تغییرات مرفولوژیک دیسک سبب می شوند که در مرحله نهایی بستن دهان، حرکت کندیل از روی بردر خلفی  دیسک سبب ایجاد دومین صدای کلیک شود. صدای کلیک حین بستن دهان (Reciprocal Click) نشانه دومین مرحله ازاختلال داخلی مفصل  می باشد

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 140.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر