مکانیسم ریلی با رشد بیشتر قدامی فک پایین نسبت به فک بالا ،اینترکاسپیشن عرض قوس دندانی فک بالا را با فک پایین تطابق می دهد.در این مفهوم، قوس دندانی فک پایین می تواند ریلی در نظر گرفته شود که قوس دندانی فک بالا روی آن حرکت می کند. قاعده ی فک پایین عریض نمی شود، فضا بین دیواره های کورتیکال محدود است و ریشه های مولرها و پره مولرهای فک پایین فقط می توانند مقداری به سمت باکال حرکت کنند. ولیکن، قوس دندانی فک بالا کماکان می تواند با رشد استخوانی توسط سوچور میانی و رسوب استخوان در باکال آلوئول عریض شود (a تا  (d. مکانیسم ریلی فقط در موقعیت های با اینترکاسپیشن کافی عمل می کند (e تا f). در اپن بایت های طرفی و عدم وجود اکلوژن قوس فک بالا عریض نمی شود.

منبع:

http://pocketdentistry.com/9-growth-and-development-of-the-facial-complex-interactions-among-the-dentitionskeleton-and-function

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

http://www.quintpub.com/PDFs/book_preview/B5242.pdf

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر