• ربع فکی ، کارایی را افزایش داده وزمان کار کلینیکی را برای بیمار کاهش می دهد. استفاده از رابردم به ویژه در دندانپزشکی ربع فکی حائز اهمیت است.
  • هنگام ترمیم یک ربع فکی از تهیه حفرات کلاس IIآمالگام ، استقرار نوارهای ماتریکس بر روی حفرات ، به طور یک در میان وترمیم همزمان دو دندان ، مجاز خواهد بود.
  • استقرار ماتریکس در حفرات مجاور نیازمند وج گذاری بیشتر جهت جبران دو ضخامت از نوار ماتریکس بوده وکنترل کانتورهای پروگزیمالی وتماس های پروگزیمالی را مشکل می سازد.
  • اگر باکس های پروگزیمالی اندازه های متفاوتی داشته باشد باید ابتدا دندان دارای باکس کوچکتر ترمیم گردد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p408

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر