• کف یا نشستگاه پالپال دیواره ای از تراش است که افقی بوده وعمود بر نیروهای اکلوزوجینجیوالی می باشد( عموما موازی با محور طولی دندان) .
  • به منظور ایجاد نشستگاه ترمیم وتوزیع استرس ها در ساختار دندانی برای جلوگیری از تمرکز استرس ایجاد می شوند. این ویژگی تراش ، فرم مقاوم دندان ترمیم شده را در مقابل شکستگی های پس از ترمیم افزایش می دهد.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr. EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p148

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر