• عاج وبافت پالپ همبندی تخصص یافته ای با منشآ مزودرمی هستند
  • محققین بسیاری این دو بافت را به عنوان بافتی واحد در نظر می گیرند که مجموعه پالپ-عاج می سازند وعاج معدنی محصول نهایی تمایز وبلوغ سلولی
منبع:

Heymann  HO,Edward J.Swift Jr.EJ,Ritter AV.Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر