رویکردهای سلامت عمومی به پیشگیری

این رویکردها را می توان بر اساس مخاطب به رویکرد های مبتنی بر کل جامعه، گروه هدف و پرخطری تقسیم کرد.

منبع:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ole Fejerskov (Editor), Bente Nyvad (Editor), Edwina Kidd (Editor).Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر