به ناتوانی در باز کردن دهان به دلیل تریسموس به جای بیماری مفصل گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 39

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015.

2.Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR, editors. Contemporary oral and maxillofacial surgery. St. Louis, MO: Mosby; 1988.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر