• شکل دندان از ناحیه CEJ پروگزیمال به سمت ناحیه contact areaومارژینال ریج گسترش می کند
  • شکل متناسب سطوح پروگزیمال دندن در حفظ بافت های پریودنتال به اندازه شکل سطوح لینگوال وفیشیال اهمیت دارد. برای ایجاد انحناهای پروگزیمال ایده آل در ترمیم ، نوار باید برنیش وشکل دهی شود ،این نکته می توان توسط یک اکسکویتور قاشقی انجام داد
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hilton,T J., 1392. Fundamentals of Operative Dentistry SUMMITTS. Royan pazhouh .ch 12 p 356

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p20

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر