یک گروه از Autacoid های قوی هستند که تولید طیف گسترده ای از پاسخ های بدن مانند تغییر نفوذپذیری مویرگی، تغییر تون عضله صاف و تغییر تجمع پلاکتی و عملکرد غدد درون ریز و برون ریز را برعهده دارند. آنها همچنین در روند درد  و التهاب نقش دارند.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 560

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 1

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

3.Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر