• تراش مختصر و پرکردگی نقص های مینایی ساختاری، تکاملی مانند پیت وفیشورهای با امالگم می باشد تا از تشکیل پوسیدگی در این نواحی جلوگیری کند.
  • امروزه از این روش به عنوان پیشگیری استفاده نمی شود.
منبع:

Ritter AV, Boushell LW, Walter R. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 7th ed.Elsevier,2019.ch4 p125

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر