• فرم مقاوم اولیه شکل دهی وقرار دهی دیواره های تراش در بهترین حالتی است که امکان پایداری ساختار دندانی باقیمانده وترمیم را بدون شکستن در برابر ونیروهای جونده بیشتر در راستای محور طولی دندان فراهم کند.
  • کفه های جینجیوال وپالپال نسبتاً افقی که عمود بر محور طولی دندان ایجاد می شوند به مقاومت در برابر نیروهای در راستای محور طولی دندان کمک می کنند واز شکستن دندان به دنبال اثر وجینگ کاسپ های مقابل هم جلوگیری می کند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p152

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر