چنانچه دندان نیش شیری در یک سمت زود تر از موعد از دست رفته باشد، کشیدن نیش شیری سمت مقابل به منظور جلوگیری از شیفت میدلاین پیشنهاد می شود. بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کشیدن نیش قبل از رویش لترال دائمی انجام شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 32.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر