شامل خدمات دندانپزشکی  درنظرگرفته شده برای جلوگیری از ایجاد یک مال اکلوژن توسط حفظ یکپارچگی سیستم دندانی طی تکامل نرمال می باشد. نمونه  هایی از خدمات فوق عبارتند از:  رستوریشن های دندانی، فضا نگهدار در محل دندان های شیری زود ازدست رفته، و کشیدن دندان های شیری بیش از حد باقیمانده برای اجازه رویش رضایت بخش به دندان دائمی جانشین.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 55

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the Child and Adolescent. Boston: Mosby. 2011.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر