نسبتی ازجمعیت که شرایط یا بیماری خاصی را درزمان مشخصی دارند.مجموع افراد یا نواحی معاینه شده که شرایط یا بیماری خاصی را نشان می دهند تقسیم بر کل افراد یا نواحی که معاینه شده اند. طیف آن از صفر( هیچ فرد یا ناحیه ای شرایط یا بیماری مد نظر را ندارند) تا صد درصد (همه ی افراد یا نواحی شرایط یا بیماری مد نظر را دارند)می تواند باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch6 p404,406.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر