• فلز ریختگی که با لایه پرسلن ونیر شده Porcelain bonded to metal نامیده می شود، فلز باید داراری نقطه ذوب بالا تا بتواند با پرسلن آدابته شود.
  • رستوریشن متال سرامیک ترکیبی از استحکام ودقت فلز ریختگی وزیبایی پرسلن را به همراه دارند
  • رستوریشن ها مثل کراون ها ، اینله ها ، ونیرها به کار می رود
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Andre V. Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch18 e75

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر