• دندان مصنوعی که بین اباتمنت ها بوده واز طریق connector متصل می گردد۱

بریج های محافظ کارانه بستگی به نوع Ponticتقسیم بندی می شود:

Pontic دندان طبیعی

Pontic دندان دنچر

pontic متال سرامیک  یا  all-metal pontic with metal retainers

Pontic پرسلن ۲

elsevier.ch21 p e144

منبع:

1- Shilinburg, H., 1391.Fundementals of Fixed Prosthodontics,4th.ed,c2012. shyan nemodar. Ch 1p9

2-Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch18 e144

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر