تغییر شکل پلاستیک

در شکل روبرو منحنی استرس-استرین برای یک ماده فرضی نشان داده شده است که تا هنگام شکست در معرض استرس کششی افزایشی قرار گرفته است. با افزایش استرس، استرین افزایش می یابد. در قست اولیه منحنی، از ۰ تا A، استرس به صورت خطی ، متناسب با استرین است. با دو برابر شدن استرین، استرس نیز دو برابر می شود. پس از نقطه A، استرس دیگر رابطه خطی با استرین نخواهد داشت. از این جهت میزان استرس در نقطه A، به عنوان حد تناسب (SPL یا σPL) شناخته می شود که بالاترین استرسی است که در آن،  منحنی استرس-استرین، یک خط مستقیم است که در این خط، استرس با استرین رابطه خطی دارد. در زیر حد تناسب، هیچ تغییر شکل دائمی در ساختار ماده اتفاق نمی افتد. با حذف نیرو جسم به ابعاد اولیه خود بر می گردد. در زیر حد تناسب، ماده ماهیت الاستیک دارد.

ناحیه ی قبل از حد تناسب، در منحنی استرس –استرین، ناحیه ی الاستیک نامیده می شود. وقتی که استرسی بیش از حد تناسب، به یک جسم وارد شود، استرین غیر قابل برگشت یا دائمی رخ می دهد که به آن تغییر شکل پلاستیک (plastic deformation) گفته می شود به همین دلیل ناحیه ی فراتر از حد تناسب در منحنی استرس-استرین، ناحیه ی پلاستیک نامیده می شود. این خصوصیت اشاره به مواد الاستیک خطی، مانند بسیاری از فلزات دارد که در آنها رابطه ی بین استرس و استرین، تا حد تناسب خطی بوده و پس از آن غیر خطی است. البته برای این قاعده ی کلی، استثنائاتی وجود دارد. مواد سوپر الاستیک، رفتار الاستیک غیر خطی از خود نشان می دهند. رابطه ی بین استرس و استرین، در ناحیه ی الاستیک این مواد، خطی نیست، اما حذف نیرو منجر به بازگشت استرین به نقطه ی صفر می شود.

منحنی هایتنش – کرنش (Strees-Strain)

A: منحنی استرس- استرین یک ماده تحت اثر استرس کششی. نمونه ها میزان تغییر شکل را در هر نقطه (A-D) نشان می دهند.

B: تغییر شکل الاستیک، تا حد تناسب (PL) و تغیر شکل پلاستیک، از حد تناسب تا نقطه شکست (FP)، نمایش داده شده است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012,Chp 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر