• سیستم برای ساخت یک split casts بادای های متحرک ، برای ساخت یک working cast با دای های متحرک از یک قالب الاستیک ، به دو بار ریختن نیاز دارد.
  • ریختن اول برای تولید دای های متحرک ساخته می شود، وریختن دوم برای تثبیت روابط داخل قوسی(intra-arch). کستها ساخته شده به این روش split casts نامیده می شود.
  • مزایاPindex system :
  • ریختن اول به قطعه دای تبدیل می شود وبه سرعت وسادگی ساخته می شود
  • در جایی که نیاز باشد، داول پین ها می توانند به طور دقیق ، موقعیت دهی شوند
  • داول پین ها به طور اتوماتیک ، موازی قرار می گیرند که برداشت دای را تسهیل می کنند
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p498

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر