• یک حلقه از عاج هیپرمینرالیزه به نام عاج پری توبولار ، داخل توبول ها را پوشانده است.
  • توبول های عاجی کانال های کوچکی هستند در کل پهنای عاج از پالپ تا DEJگسترش می یابند. عاج دور توبولی نسبت به عاج بین توبولی اطراف بیشتر معدنی شده است.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1-4p8-118

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر