هدف نهایی آن رسیدن به یک طرح درمان اختصاصی تر برای یک بیمار خاص با درنظر گرفتن پروفایل خطر بیماراست. وقتی بیمار در خطر شناسایی شد و تشخیص داده شد طرح  درمان براساس آن اصلاح می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch34 p2192.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر