همچنین رجوع شود به:Periodontal Probes

پروبینگ پریودنتال اطراف دندانهای طبیعی برای ارزیابی سلامت بافت های پریودنتال وعمق پاکت یا سالکوس وسطح اتصالات به کار می رود.

پروب با یک فشار ثابت ملایم وارد کف پاکت می شود. و شنک پروب موازی محور طولی سطحی از دندان که پروب می شود قرار می گیرد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2798.

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch86 p4596.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر