• یک patch ،یک محدوده مشخص است که بزرگتر از ماکول است و از نظر رنگ،شکل،یا هر دو با اپیدرم اطراف متفاوت است.patch مثل ماکول نه برجسته است و نه فرورفته.

Focal argyrosis ,لیکن پلان ،  mucous patch سیفلیس ثانویه، Snuff dipper’s patch نشانگر ضایعات  patch مانندی هستند که ممکن است داخل دهان دیده شود.

 

  • هر ناحیه ای که رنگ و قوام آن با سایر سطوح اطراف تفاوت داشته باشد و برجسته نباشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Section 2

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burket’s oral medicine diagnosis and treatment, tenth edition, Part II, Chapter 5 and 6

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر