این نوع گرفت نسبت به بلاک استخوانی برای بازسازی ضایعات بزرگ موجب رشد سریعتر عروق خونی(روسکولاریزاسیون) وسطح استئوکنداکشن بزرگتر و اکسپوژر بیشتر فاکتورهای رشد استئواینداکتیو وریمودلینگ بیولوژیک آسان تر می شود. هرچند اغلب ساختار مجکم و ساپورتیو نیستند و نسبت به بلاک گرفت های مونوکورتیکال آسان تر جابجا می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch79 p4292.

تصویر:

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر