تنها شامل اپی تلیوم و لایه ای از بافت همبند زیرین است. و استخوان با لایه ای بافت همبند که شامل پریوستیوم است پوشیده می شود. این نوع فلپ split-thickness flap هم نامیده می شود. وقتی تجویز می شود که قرار است فلپ اپیکالی قرار گیرد و یا وقتی اکسپوژر استخوان مطلوب نیست. بلند کردن این نوع فلپ با برش تیز با تیغ جراحی شماره ی ۱۵ انجام می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3385.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر