اين اصطلاح به معني موازي بودن ريشه دندان ها با يكديگر است. در طول درمان ارتودنسي، موازي بودن محور طولي ریشه دندان ها با هم برای حفظ اكلوژن و ردیف صحيح دندان ها و نيز براي نگهداري و ثبات نتيجه درمان ارتودنسي لازم و حياتي است. به اين منظور راديوگرافي پانوراميك به عنوان يك كمك تشخيصي قبل از آغاز درمان، در طول درمان و بعد از آن براي بررسي موقیت ريشه ‌ها جهت ارزيابي موفقيت درمان ارتودنسي استفاده مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Bouwens DG, Cevidanes L. Comparison of  mesiodistal root angulation with posttreatment panoramic radiographs and conebeam computed tomography. Am J orthod Dentofacial orthop 2011; 139(1): 126-132.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Owens AM, Johal A. Near- End of treatment panoramic radiograph in the assessment of mesiodistal root angulation. Angle orthodontist, 2008; 78(3): 475.

2.Farman AG. Panoramic radiology: Seminars on maxillofacial imaging and interpretation. Springer; 2007.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر