پارافانكشن به معني فعاليت عادتي قسمتي از بدن به روش و حالتي غير از عملكرد معمول آن است. عادات پارافانكشن دهانی شامل هرگونه فعاليت دهاني غيرفانكشنال تكرارشونده يا دائمي و و رفتاري است كه سيستم جونده را درگير می كند.  فعاليت ‌هاي پارافانكشنال مرتبط با سيستم دهانی-فکی شامل:

جويدن لب و گونه، جويدن ناخن، Clenching, Bruxism, Tongue Thrust ، تنفس دهاني و هرگونه عادت دهانی غيرمرتبط با خوردن، نوشيدن و يا صحبت كردن می باشند. عادات پارافانكشنال مخرب ترين نيرو ها را به دندان ها و بافت هاي نگهدارنده ی آن ها وارد مي‌كنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Reddy SV, Kumar MP. Bruxism: A literature review. J Int oral health 2014; 6(6): 102- 109.

2.Melcior MD, Mazzetto Mo. Temporomandibular disorders and parafunctional oral habits: an anamnestic Study. Dental Press J. orthod 2012; 17(2): 104.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر