لثه بين دنداني امبرژور ها را كه فضاهايي واقع در زير نقطه تماس بين دندان ها هستند پر مي‌كند. لثه بين دنداني يا به حالت هرمي شكل است كه در اين حالت نوك پاپيلا درست در زير ناحيه تماس دو دندان قرار مي‌گيرد و يا به شكل Col ديده مي‌شود كه به شكل يك فرورفتگي دره مانند است كه دو پاپيلاي فاسيال و لينگوال را به هم متصل نموده و از شكل ناحيه تماس بين دنداني تبعيت مي‌كند. سطوح جانبي و رأس پاپيلاي بين دنداني را لثه ی مارجينال دندان هاي مجاور و حد فاصل دو سطح جانبي را لثه چسبنده پر مي‌كند. شكل لثه در ناحيه بين دنداني به دو عامل منطقه تماس بين دو دندان و وجود يا عدم وجود تحليل لثه بستگي دارد. هنگامي كه دو دندان با هم تماس نداشته باشند ما شاهد عدم وجود پاپيلا خواهيم بود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Caranza FA, Newman MG, Henry T, Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier Saunders; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Reddy sh. Essentials of clinical periodontology and periodontics. 2 th edition. Jaypee brothers; 2008.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر