تکنیک شامل بلندکردن فلپ های موکوپریوستئال با ضخامت کامل و برش های کورتیکال یا پرفوریشن هاست. که موجب پاسخ های سلولی می شود که ترمیم و ریمودلینگ استخوان را ارتقا می دهد و turnover استخوانی و حرکات دندانی را تسریع می کند. اغلب با تکنیک های گرفت استخوانی پارتیکوله که به طور موثری ملحق می شود ترکیب می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch56 p3257.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر