به جراحی استخوان به منظور کوتاه تر کردن یا بلند تر کردن یا جهت دهی مجدد استخوان Osteotomy می گویند.

در واقع تفاوت آن با استکتومی در این است که در آن جراحی یک قطعه از استخوان به صورت کامل حذف می شود ولی در استئوتومی این اتفاق نمی افتد.

از جمله استئوتومی های رایج فک و صورت می توان به Bilateral Sagittal Split  Osteotomy  و یا Maxillary Lefort I  Osteotomy  اشاره کرد.

در واقع در این جراحی ها استخوان برش داده می شود تا در جایگاهی جدید و با نظمی جدید قرار گیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis, Mo: Mosby; 2003.chapter 11 page 353

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hatch lP et al: Psychological function in orthognathic surgery patients before and after bilateral sagittal-split osteotomy with rigid and wire fixation, Am ] Orthod Dentofac Orthop 115:536- 543, 1999.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر