دستگاه هايي هستند كه به وسيله به كارگيري نيرو هاي ارتوپديك تغييرات اسكلتالي ايجاد مي‌كنند. اين دستگاه ها با كمك نيرو هاي سنگين (۵۰۰- ۳۰۰ گرم) مي‌توانند در ميزان و جهت رشد استخوان فک تغيير ايجاد كنند. در حقيقت يكي از روش هاي درمان مال اكلوژن اسكلتال Growth Modification است كه هدف آن تغيير روابط اسكلتالي نامطلوب از طريق تغيير در رشد صورتي باقيمانده بيمار در جهت نیل به اندازه و موقعیت مطلوب فک ها است. از آنجا كه دستگاه هاي ارتوپدیك نيرو هاي سنگين به كار مي‌گيرند به انكوريج كافي نياز دارند كه از طريق ساختار های خارج دهاني مانند استخوان هاي اكسي پیتال، پاریتال، فرونتال و مهره‌هاي گردني مي‌تواند تأمين شود. شايع ‌ترين دستگاه هاي ارتوپديك هدگير، فيس ماسك و چين‌كپ  هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS. Orthodontics: principle and practice. Jaypee brothers; 2011. 454 P.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber  LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principle & Techniques. Fifth edition. Elsevier. Mosby;2005.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر