این عبارت از دو واژه ی Orbital  به معنای مرتبط با چشم و Hypotelorism تشکیل شده است.  Hypotelorism به این معنا است که فاصله ی دو اندام یا دو جزء از بدن که به صورت جفت هستند به طور غیرطبیعی کم شده باشد. Orbital Hypotelorism به حالتی گفته می شود که فاصله بین گوشه های داخلی دو چشم و فاصله بین مردمک ها از حالت نرمال کمتر شده است. این وضعیت در اثر مواردی مانند سندرم الکل جنینی (Fetal Alcohol Syndrome) و یا در تریزومی ۱۳ (Patau Syndrome)  و یا بسته شدن زودهنگام سوچور متوپیک  ایجاد می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

CONVERSE JM, McCARTHY JG, WOOD-SMITH DO. ORBITAL HYPOTELORISM: Pathogenesis, Associated Facio-Cerebral Anomalies, Surgical Correction. Plastic and reconstructive surgery. 1975 Oct 1;56(4):389-95.

 

  1. Currarino G, Silverman FN. Orbital Hypotelorism, Arhinencephaly, and Trigonocephaly 1. Radiology. 1960 Feb;74(2):206-17..
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

https://radiopaedia.org/articles/hypotelorism

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر