ثابت های نوری

در تعامل نور با اشیاء، چندین پدیده ممکن است مشاهده شود. نور تابش شده می تواند منعکس شود، جذب شود، پراکنده شود یا عبور (transmission) کند. همه این پارامتر ها می توانند محاسبه شوند تا به صورت عینی تری خواص نوری ماده را توصیف کنند.

ساختار دندان و مواد دندانی زیبایی مثل سرامیک ها و کامپوزیت های رزینی، موادی کدر بوده و شدیدا نور را پراکنده می کنند. در یک ماده کدر وقتی نور از نمونه عبور می کند، شدت نور تابش یافته به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

ثابت های نوری نه تنها برای تطابق رنگ مهم هستند، بلکه در شرایطی که ماده ترمیمی برای پوشاندن عیوب دندان در حال ترمیم، مانند لکه ها یا معایب دیگر، استفاده می شوند، نیز حائز اهمیت هستند.

خواص نوری مواد ترمیمی، توسط معادلات Kubelka-Munk بیان شده است. این معادلات روابطی را برای نور تک رنگ، بین انعکاس از یک لایه بی نهایت ضخیم یک ماده و ضریب جذب و پراکندگی آن ارائه می کند. این معادلات را می توان به کمک توابع هیپر بولیک ابداعی Kubelka به شیوه ی جبری حل کرد.

ثوابت نوری ثانویه (a,b) به صورت زیر قابل محاسبه اند:

optical constants

که در آن RB ، بازتاب از یک زمینه ی تاریک (سیاه استاندارد) و RW بازتاب از یک زمینه ی روشن (سفید استاندارد) و R(B) یاتاب نور از یک نمونه ی با زمینه ی تاریک و R(W) بازتاب نور از نمونه با زمینه روشن است.

این معادلات با در نظر گرفتن این پیش فرض ها مورد استفاده قرار می گیرند که:

  • ماده تیره و کدر بوده و دارای ضخامت ثابت و محدود است
  • لبه های آن قابل صرفنظر کردن است
  • ناهمگونی های نوری، بسیار کمتر از ضخامت نمونه بوده و به طور یکنواخت توزیع شده اند

منبع روشنایی، همگن و منتشر است .

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر