• رستوریشن غیر مستقیم که حد اقل یه کاسپ پوشش می دهد ، زمانی که تخریب نسج دندانی باعث درگیری کاسپ ها شود ویا هنگامی که عرض باکولینگوالی حفره بیشتر از دوسوم فاصله بین نوک کاسپی باشد .
  • آنله فلزی ریختگی اغلب جایگزین عالی روکش برای دندان های است که بوسیله پوسیدگی ها یا رستوریشن های بزرگ معیوب ، به شدت تضعیف شده اند ، ولی سطوح فیشیال ولینگوال آنها تقریبا از بیماری یا آسیب ، تآثیر نپذیرفته اند.
منبع:

Yasini, E., 1395.Operative Dentistry. Jahad daneshgahi .ch 16 p472-474

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p455

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر