سندرم آپنه انسدادي هنگام خواب يك اختلال آناتوميك است كه باعث توقف تنفس براي مدت كوتاهي در طول خواب مي‌شود. شخص با احساس خفگي به دفعات مكرر از خواب بیدار می شود. آپنه انسدادي مي‌تواند باعث شود كه فرد نتواند در طول شب بخوابد بنابراين مي‌تواند بطور نامطلوبي توانايي شخص را در انجام امور كاري و تحصيلي تحت تأثير قرار دهد. چاقي بخش فوقاني بدن كه باعث افزايش بافت نرم راه هوايي فوقاني مي‌شود در ايجاد اين سندرم مهم است همچنين آناتومي غيرطبيعي راه هوايي فوقاني و آبنرماليتي ‌هاي كرانيوفاسيال شامل عقب بودن فک پایین، کوچک بودن فک پایین، عقب بودن فک بالا، بزرگ بودن زبان، تورم لوزه و چين های اطراف لوزه ، طويل شدن كام نرم و موقعيت تحتاني هيوئيد در ايجاد اين سندرم نقش دارند. تمام راه ‌هاي درماني اين سندرم از طریق تغيير آناتومي (افزايش قطر راه هوايي) عمل مي‌كنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber  LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principle & Techniques. Fifth edition. Elsevier. Mosby; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Schwab RJ. Pro: Sleep apnea is an anatomic disorder. AM J Respir Crit Care Med. 2003; 168: 270- 273.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر