• ضایعات سرویکال غیر پوسیده که به علت اروژن، ابریژن وابفرکشن به وجود می آیند
  • محتوای معدنی عاج ، در شرایطی مانند افزایش سن ، نواحی زیر پوسیدگی وعاج در معرض محیط دهان در ضایعات سرویکالی غیر پوسیده که توبول های عاجی با کریستال های تری کلسیم فسفات مسدود شده اند افزایش می یابد
  • این نوع عاج ، اسکلروتیک بوده ومقاومت به اسید اچینگ ونفوذ ادهزیوهای عاجی دارد
  • بنابرین بایندینگ به این نسج باهر دو نوع ادهزیو توتال – اچ وسلف اچ کاهش می یابد
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 17 p 469

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Yasini, E., 1395.perative Dentistry. Jahad daneshgahi .ch 11 p 354

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر