عبارت است از پاسخ سيستم عصبي حسي به يك آسيب معين با تحريك زيان‌آور بالقوه. Nociception می تواند مكانيكي (مثل بريدن، له شدن)، حرارتي (مثل گرما و سرما)، و شيميايي (مثل پودر فلفل قرمز در چشم) باشد. تحريك سلول‌هاي عصبي حسي كه Nociceptors ناميده مي‌شوند سيگنالي ايجاد مي‌كند كه در طول زنجيري از فيبرهاي عصبي از طريق طناب نخاعي حركت كرده تا به مغز مي‌رسد. محرك هاي Nociception پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژيكي متنوعي ايجاد كرده و معمولاً منجر به يك تجربه دروني درد در فرد مي‌شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Besson JMR, Guilbaud G, Ollat H. Peripheral Neurons in nociception: physio- pharmacological aspects. John Libbey Eurotext. Paris; 1994.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Bromm B. Pain and the brain: From nociception to cognition. Lippincott Williams&wilkins;1995.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر