• یک رویکرد مورد استفاده برای ونیرهای غیر مستقیم، قرار دادن آنها بر روی دندان ها ، بدون تراش دندان است.
  • ونیرهای بدون تراش زمانی استفاده می شوند که دندان ها ذاتا under contour هستند، زمانی که فضاهای بین دندانی یا امبراژورهای اینسایزال باز وجود دارد ویا وقتی هر دو حالت حضور دارد.
  • در اناملوپلاستی، بعضی شکستگی ها وضایعات غیر پوسیده می توان از روش بدون تراش استفاده کرد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p342-331

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر