یک لکوسیت گرانولر است که  دارای هسته ای با سه تا پنج لوب می باشد که با نخ های کروماتین به هم متصل اند و سیتوپلاسم آنها حاوی گرانول می باشد. نام دیگر آنها سلول های پلی مورفونوکلوئر (PMN) می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر