عبارت است از هر عاملي كه هم به عصب و هم به عضله وابسته و مربوط باشد. به عبارت ديگر اثرگذاري و درگيري مشترك عناصر عصبي و عضلاني را نوروماسكولار گويند مانند Neuromuscular Junction كه محل تقاطع يك عصب و يك فيبر عضلاني است و يا بيماري‌هاي نوروماسكولار كه در آن ها هم اعصاب و هم عضلات تحت كنترل آن ها تحت تأثير قرار مي‌گيرند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hilton- Jones D, Turner MR. Oxford textbook of  Neuromuscular disorders. Oxford university Press; 2014

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Wokke J.H, Van Doorn PA. Neuromuscular disease: A Case- Based approach. Cambridge university Press; 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر