معمولا در افراد HIVمثبت گزارش شده است. ممکن است بسیار مخرب و دردناک باشد و نواحی قابل توجهی از بافت های نرم دهانی و استخوان زیرین را درگیرکند.ممکن است به طور جداگانه یا در اثر گسترش NUP ایجاد شود و اغلب در ارتباط با سرکوب شدید سلولهای ایمنی CD4 و لود ویروسی بالاست.

منبع:

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch30 p2026.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر