این شرایط در اثر گسترش necrotizing ulcerative gingivitis (NUG) به سختار های پریودنتال رخ می دهد که منجر به از دست رفتن چسبندگی کلینیکی و تحلیل استخوان می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch29 p1950.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر