به عنوان التهاب حاد بافت های لثه و پریودنتال تظاهر می یابد که با نکروز بافت لثه ی مارژینال و پاپیلای اینتردنتال مشخص می شود.از نظر کلینیکی این شرایط اغلب در ارتباط با استرس یا عفونت HIV است.ممکن است همراه بابوی بد دهان ودرد ونشانه های سیستمیک شامل لنفادنوپاتی یا تب یا بدحالی باشد. این دسته بیماری شامل موارد زیر است:

۱- Necrotizing ulcerative gingivitis (NUG)

۲- Necrotizing ulcerative periodontitis (NUP)

۳- Bisphosphonate-related osteonecrosis

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch8 p636.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر