• واژه نانو لیکیج برای نشان دادن تخلخل های کوچک در هیبریدلایر یا در ناحیه بین هیبریدلایر وعاج مینرالیزه به کار می رود که اجازه نفوذ ذرات ریز نیترات نقره را می دهد. نفوذ نیترات نقره آمونیاکی ایجاد دو الگوی متفاوت :
  • الگوی لکه لکه spotted pattern
  • الگوی شبکه ای reticular pattern
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch4 p130-131

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر