نوار ماتریکس میلار نازک به طور مناسبی کانتور داده شده برای اکثر حفرات کلاس  IIIوIV به کار می رود

شکل دادن نوار به منظور دستیابی به کانتور مطلوب ضرورت دارد

منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch9 p 254

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر