عبارت است از درمان وابسته به چند رشته علمي به اين معني كه بهترين نتيجه درمان معمولاً زماني حاصل مي‌شود كه مراحل درمان به وسيله يك تيم از تعداد متعددي از متخصصين مراقبت از سلامت مختلف انجام پذيرد. درمانMultidisciplinary  (چند زمينه‌اي) زماني است كه متخصصيني از يك زمينه علمي با مهارت ها، دانش و تجربه متفاوت اما مكمل يكديگر براي رسيدن به سلامت (Healthcare) جامع و فراگير با همديگر كار مي‌كنند كه هدف بدست آمدن بهترين نتيجه ممكن براي نيازهاي فيزيكي و سايكولوژيكي بيمار است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Adler S, King D. A multidisciplinary treatment program for the preschool- aged exceptional child. Charles C. Thomas publisher; 1986.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر